KHOA DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ

A. Tổ chức nhân sự Tổng số: 15 cán bộ DSCKI: 01 Đại học: 04 Cao đẳng: 10 Số điện thoại: 0988221242 Email: Trungbvyl@gmail.com Số điện thoại: 0985253294 Email: Thuylinhbvyl@gmail.com B. Chức năng, nhiệm vụ – Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, […]

02106589589