KHOA KHÁM BỆNH

A. Tổ chức nhân sự Tổng số: 09 cán bộ BSĐK: 03 Đại học: 02 Cao đẳng: 04 Số điện thoại: 0394276261 Email: khoakhambenhttyt2016@gmail.com Số điện thoại: 0387439459 Email: Bstranthehao@gmail.com Số điện thoại: 0985011003 Email: Hoanganhtu.duy@gmail.com B. Chức năng, nhiệm vụ – Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám. Thực hiện chỉ tiêu […]

02106589589