KHOA PHỤ SẢN

A. Tổ chức nhân sự Tổng số: 22 cán bộ BSCKI: 01 BSĐK: 06 Đại học: 05 Cao đẳng: 10 Số điện thoại: 0387873216 Email: tranvanthom100472@gmail.com Số điện thoại: 0378652091 Email: sydinh1970@gmail.com Số điện thoại: 0978643204 Email: khoaphusanttyt2016@gmail.com B. Chức năng, nhiệm vụ – Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công […]

02106589589