CƠ CẤU NHÂN LỰC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – TTYT HUYỆN YÊN LẬP

        1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ         Tổng số: 09 cán bộ         Thạc sĩ: 01         Đại học: 04         Cao đẳng: 02         Khác: 02 Trưởng phòng: Thạc sỹ QTKD Hoàng Văn Hưng         Số điện thoại: 0988293311         Email: hung929291@gmail.com         Phó trưởng phòng: Đinh Hà […]

02106589589