QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt danh sách, số lượng thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức xã hội hóa năm 2022

Căn cứ vào Quyết Định sô 337/QQĐ-TTYT của Trung tâm Y tế Huyện Yên Lập ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc Phê duyệt danh sách, số lượng thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức xã hội hóa năm 2022. QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Danh sách, số lượng thí […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC PHỤC VỤ GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2022

Trung tâm Y tế huyện Yên Lập thông báo xét tuyển viên chức phục vụ giường bệnh xã hội hoá năm 2022,với những nội dung sau: I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN -Người đăng ký xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa phải có đủ phẩm chất chuyên môn […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2021

Trung tâm Y tế huyện Yên Lập thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa với những nội dung sau: 1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn:  – Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; – Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến […]

02106589589